"Budowa placu zabaw wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi w Bażanówce".

 

Obraz na stronie logo_plac_zabaw_w_bazanowce.jpg

„Budowa placu zabaw wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi w Bażanówce”.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Bażanówce aktualnie realizuje projekt grantowy pod wyżej wymienionym tytułem. Projekt został opracowany na potrzeby i zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej i złożony w dniu 19 lutego 2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2018/G – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW na lata 2014-2020. Nasz wniosek o powierzenie grantu w/w zakresie, na podstawie Uchwały Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” - Nr 2/17/18 z dn. 07.03.2018r., został pozytywnie oceniony, otrzymał wymaganą liczbę punktów, znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania i przesłany do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Po akceptacji zadania do realizacji przez Zarząd Województwa, Stowarzyszenie nasze jako grantobiorca podpisało w dniu 29 października 2018r. Umowę o powierzenie Grantu Nr 5/2018/RI w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Budowa, przebudowa oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD „Dorzecze Wisłoka” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. Zgodnie z Umową jak wyżej, planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 29 973, 48 zł w tym udzielany grant w wysokości 26 976,00 zł / co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych/, a Stowarzyszenie jest zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w kwocie 2 997, 48 zł / 10%/. Ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia został uzgodniony w następującym okresie: od 29 października 2018r. do 30 marca 2019r., a na miejsce lokalizacji budowanego placu zabaw wybrano działkę nr ewid. 527 w Bażanówce, będącą własnością Gminy Zarszyn, a używaną przez miejscową Szkołę Podstawową i wchodzącą w skład zabytkowego zespołu dworsko –parkowego.

Celem realizowanego zadania „Budowa placu zabaw wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi w Bażanówce” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Bażanówka poprzez utworzenie w parku zabytkowym miejsca do rekreacji i wypoczynku oraz promowania informacji o historii, dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym miejscowości, co z kolei wpisuje się w ogólny cel Lokalnej Strategii Rozwoju: „Rozwój turystyczny obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”, a także w jej cel szczegółowy: „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie zmianom klimatycznym”.

W ramach realizacji zadania wykonane już zostały następuje działania:

  • opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw,
  • uzyskano zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków na przedmiotową budowę,
  • dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Sanoku,
  • wyłoniono wykonawców: wyposażenia placu zabaw i tablic informacyjnych,
  • zamontowano urządzenia wchodzące w skład placu zabaw oraz tablice informacyjno-edukacyjne w liczbie 4 szt.

W skład wyposażenia placu zabaw weszły następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Zyzio”, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka wagowa, bujak (sprężynowiec) - konik, bujak (sprężynowiec) – samolot, ławka parkowa, tablica regulaminowa oraz cztery tablice informacyjno- edukacyjne, co zostało przestawione na załączonej dokumentacji fotograficznej w kolejności jak zapisano. Zamontowane wyposażenie umożliwi dzieciom miejscowym i z całego obszaru LGD „ Dorzecze Wisłoka” aktywnie spędzać wolny czas na łonie przyrody i w otoczeniu zabytkowego budynku podworskiego oraz przylegającego parku przyrodniczego. Natomiast zamontowane na terenie placu zabaw tablice informacyjno-edukacyjne pozwolą turystom odwiedzającym ten przystanek na szlaku pod nazwą „Beskidzkie wędrowanie”, zdobyć wiele ciekawych informacji z historii miejscowości i szkoły, dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach i obiektach zabytkowych oraz zapoznać się z rzadkimi gatunkami zwierząt i roślin, które występują w miejscowym parku.

W realizację niniejszego projektu, oprócz Zarządu Stowarzyszenia i Szkoły Podstawowej w Bażanówce na czele z p. Dyrektor, bardzo zaangażowały się następujące podmioty: Sołtys miejscowości p. Wojciech Niemiec; Rada Rodziców miejscowej szkoły podstawowej; Wójtowie Gminy Zarszyn; Pracownicy Urzędu Gminy, a zwłaszcza Referatu Inwestycji oraz Pracownicy Biura LGD „Dorzecze Wisłoka”, za co serdecznie dziękujemy.

Wiosna i nowy sezon turystyczny tuż, tuż, więc zapraszamy wszystkie dzieci miejscowe i spoza oraz turystów do korzystania z tego nowego i atrakcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, jakim jest wybudowany plac zabaw w Bażanówce wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi.

W imieniu Zarządu SSKMZB-J;

Prezes

 

1. zestaw zabawowy zyzio

2.hustawka wahaddlowa podwojna

3. hustawka pojedyncza - bocianie gniazdo

4.hustawka wagowa

5. bujak sprezynowiec - konik

6.bujak - sprezynowiec - samolot

6.bujak - sprezynowiec - samolot

7.lawka

8. regulamin

9. tablica inf.-eduk. nr 1

10. tablica inf.-eduk. nr 2

11. tablica inf. -eduk. nr 3

12. tablica inf.eduk. nr 4

 

 

 

 

Sonda

Czy podoba Ci się nasza strona?

1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Patronat medialny

ezarszyn

Goscimy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.